Tööanalüüs on personali juhtimise funktsioon, mille käigus uuritakse töö iseärasusi ja määratakse kindlaks töökohtadele ja seal töötavatele isikutele esitatavad nõuded.

Tööanalüüsi käigus uuritakse organisatsiooni ülesehituse, tööjaotuse ja töökohtade iseärasustega seonduvaid küsimusi.
Tööanalüüsi tulemusena koostatakse organisatsiooni tegevuse reguleerimiseks vajalikud dokumendid.

Tööanalüüsi meetodid:
  • Dokumentide analüüs
  • Ankeet
  • Vaatlus
  • Intervjuu
  • Töötajate tähelepanekud

Analüüsil saadud info põhjal käivitatakse töökoha kujundamise protsess, mille käigus määratakse kindlaks töötajate tööülesanded, kohustused ja vastutus konkreetsel töökohal ning fikseeritakse eri töökohtade vahelised suhted

Töökohtade kujundamise meetodid:
  • Võrdlusmeetod (töökohtade sarnasus eri organisatsioonides, nt. raamatupidajad)
  • Standardiseerimismeetod (inimese ning tehniliste seadmete vahelised seosed ning nende seoste põhjal töökohtade standardiseerimine)
  • Psühholoogiline meetod (mida meelepärasem  ja nauditavam on töö, seda paremaid töötulemusi töötajad saavutavad ja vastupidi)

Töö sisukamaks muutmiseks kasutatakse töö laiendamist ja rikastamist (nt. erinevad seadmed, tööülesannete perioodiline vaheldumine). Üha enam väärtustatakse ja rakendatakse nüüdisaegses organisatsioonis ka meeskonnatööd.