Intervjuu

Intervjuu on personali valiku meetod, mille käigus tööandja poolt määratud isikud viivad kandidaadiga läbi tööalase vestluse, et välja selgitada kandidaadi sobivus pakutavale ametikohale

Olenevalt intervjuude kavandamise astmest võib neid liigitada:

  • struktureeritud intervjuu (on oma olemuselt ankeedilaadne, mille küsimused on eelnevalt täpselt välja töötatud ja neid esitatakse enamasti kindlas järjekorras)
  • struktureerimata intervjuu (on oma sisult ja läbiviimiselt suhteliselt vaba. On sobilikum juhtide ja spetsialistide valikul)
  • poolstruktureeritud intervjuu (oma koht on nii konkreetsetel küsimustel kui vabavestlustel)

Intervjuu protsess ja põhietapid:Joonis. Intervjuu protsess ja põhietapid (Türk, 2005, lk168)

Personali valiku põhinõuded tulenevad seadustikust ja ärieetikast, mis aitavad tagada õiglast valikut ning vältida vigu personali kujundamisel. Personali valiku vead võivad organisatsioonile kalliks maksma minna ja ebasobiv töötaja võib tekitada suure kahju