Personali valik on tööandja ja töövõtjate vaheline sihikindel protsess, mille käigus valitakse töökohale kandideerijate hulgast kõige sobivam.

Personali valiku käigus prognoositakse ja määratakse kindlaks töökohale kandideerija tööalane sobivus, kasutades selleks erinevaid valikumeetodeid.

Personali valiku meetodid:
 • Kandideerimisdokumentide esitamine (CV, ankeet)
 • Eelintervjuu (tööotsijatega tutvutakse põgusalt ning elimineeritakse edasisest valikust täiesti sobimatud isikud)
 • Töölevõtu intervjuu (põhjalik vestlus, mille käigus personalitöötajad koos juhtidega selgitavad lõplikult välja kandidaadi sobivus vakantsele ametikohale)
 • Test (võimaldab koguda infot kandidaadi pädevuse, isikuomaduste, väärtuste jm kohta. Nt teadmiste, oskuste ja võimete testid, intelligentsus- ja isikutestid)
 • Käitumisülesanne (selgitamaks välja kandidaadi konkreetsed oskused tegevusvaldkonnas (nt. juhtumid, dokumentide analüüs, rollimäng)
Personali valikul vähendatakse etapiliselt kandidaatide hulka

Kandideerimisdokumendid:

 • CV (curriculum vitae) (kandidaadi eluloolist ja tööalast liikumist fikseerivad dokumendid, milles kandidaat esitab andmed oma isiku, hariduse, kvalifikatsiooni ja professionaalset tegevust iseloomustavate tunnuste kohta)
 • Ankeet (nimi, sugu, vanus, aadress, kodakondsus ja haridustase, kandidaadi peamised tööalased andmed ja viimaste aastate teenistuskäik. Tööalaste andmete osas käsitletakse põhjalikumalt senise ametikohaga seonduvat, sh erinevaid oskusi (keelteoskus, arvutioskus, autojuhtimine) ning töökogemusi kandideeritavas valdkonnas)
 • Kaaskiri (milles kirjutatakse kuidas tööpakkumisest teada saadi, rõhutatakse oma pädevust ja omaduste sobivust pakutavale ametikohale ning põhjendatakse miks soovitakse just selles organisatsioonis ja ametikohal töötada. Kaaskirja lõppu kirjutatakse missugused dokumendid kaaskirjale lisatakse)
 • Motivatsioonikiri (põhjalikum kui kaaskiri ning võimaldab kandidaadil oma sobivust pakutavale ametikohale paremini põhjendada)

Taustauuring ning soovitused:

 • Taustauuringu käigus küsitletakse kandidaadi endisi juhte ja kolleege. Taustauuring eeldab kandidaadi nõusolekut sellega.
 • Soovitused võivad olla nii kirjalikud kui suulised ja sellega antakse hinnang kandidaadi sobivusele teda tundvate inimeste poolt (va sõbrad, sugulased ja pereliikmed)