Töötajate hindamisel määratakse kindlaks nende töösooritus, mis on üks määravamaid personali hindamise süsteemi koostisosi.

Töösoorituse hindamine võimaldab määrata kindlaks töötajate töö vastavuse neile püstitatud eesmärkidele. Hinnatakse nii töötajate töötulemusi, tegevust/käitumist kui ka vajaduse korral potentsiaali.

Hindamine võib olla:

  • Ametlik (1-2 korda aastas)
  • Mitteametlik (igapäevase töö käigus)
Hindamisinfot tuleb koguda süstemaatiliselt ja erapooletult. Hindajateks on tavaliselt juhid ning hinnatava valdkonna spetsialistid. Sageli kaasatakse hindamisprotsessi ka täitjaid endid, lastes neil hinnata oma vahetuid ülemusi, kolleege või teha nn. enesehinnanguid.

Person
ali (töösoorituse) hindamismeetodid võib liigitada minevikul põhinevateks ja tulevikule orienteeritud meetoditeks.

Minevikul põhinevate töösoorituse hindamise meetoditega hinnatakse töötajate senist tegevust ja töötulemus. See võimaldab välja töötada tulemustasustamise süsteemi ning maksta töötajatele õiglasi ja töötulemustel põhinevaid töötasusid
  • Tulevikule orienteeritud töösoorituse hindamisel lähtutakse senistest hinnangutest, mida täiendatakse eesmärgilise juhtimise, 360kraadise (tagasiside erinevatelt osapooltele: juhid, kolleegid, kliendid, alluvad) hindamise ning hindamis- ja arenguvestluse rakendamisega. Keskendumine tulevikule võimaldab pöörata põhitähelepanu organisatsiooni ja töötajate arendamisele