Hindamine on töö hindamise protsess, mis koosneb töökohtade ja töötajate töö uurimisest ja hindamisest.

Hindamise käigus antakse ühelt poolt hinnang organisatsiooni ja tema allüksuste juhtimisele ning teiselt poolt töökohtadele ja seal töötavate inimeste töösooritusele.

Hindamissüsteemi väljatöötamine eeldab esmalt hindamise eesmärkide ja koostisosade paikapanemist, teiseks hinnatavate ja hindajate ringi piiritlemist, kolmandaks hindamisnäitajate ja –meetodite väljatöötamist ning neljandaks eesmärgipärast hindamist ja tulemuste sihipärast kasutamist töötajate hüvitamisel.